Fotos da classa

onn da scola 2016/17

mussadra da scoletta: Pia Condrau
mussadra da scoletta: Petra Pally
scolasta da classa: Sabrina Sgier
scolasta da classa:Yvonne Flepp
scolast da classa: Michel Andriuet
scolast da classa: Roger Tuor
scolast da classa: Bruno Flepp
scolast da classa: Gion Tenner
scolasts da classa: Kai Hinrichsen e Gabriel Venzin
scolasts da classa: Aluis Hosang ed Adrian Pally
scolasts da classa: Fabian Tschuor e Christoph Berger
scolastAs 2016/17

Onn da scola 2015/16

Mussadra da scoletta: Petra Pally
Mussadra da scoletta: Pia Condrau
Scolasta da classa: Yvonne Flepp
Scolasta da classa: Sabrina Sgier
Scolast da classa: Roger Tuor
Scolast da classa: Michel Andriuet
Scolast da classa: Gion Tenner
Scolast da classa: Bruno Flepp
Scolasts da classa: Adrian Pally ed Aluis Hosang
Scolasts da classa: Christoph Berger e Fabian Tschuor
Scolasts da classa: Gabriel Venzin e Marcus Munsch
 

Onn da scola 2014/15

Scoletta Andrea/Petra
Scoletta Pia
1. classa
2. classa
3. classa
4. classa
5. classa
6. classa
1. reala/secundara
2. reala/secundara
3. reala/secundara
 

Onn da scola 2013/14

Scoletta Daniela/Andrea
Scoletta Pia
1. classa
2. classa
3. classa
4. classa
5. classa
6. classa
1. reala/secundara
2. reala/secundara
3. reala/secundara
 

Onn da scola 2012/13

Scoletta Daniela
Scoletta Pia
1. classa
2. classa
3. classa
4. classa
5. classa
6. classa
1. reala/secundara
2. reala/secundara
3. reala/secundara
 

Onn da scola 2011/12

Scoletta Daniela
2. reala/secundara
1. reala/secundara
6. classa
5. classa
4. classa
3. classa
2. classa
1. classa
Scoletta Pia
3. reala/secundara
 

Onn da scola 2010/11

Scoletta Rilana
2. reala/secundara
1. reala/secundara
6. classa
5. classa
4. classa
3. classa
2. classa
1. classa
Scoletta Pia
3. reala/secundara